ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket?

1. Szerkesztő, tulajdonos, üzemeltető

Az oldal tartalmi szerkesztője, az nrmedia.hu (a továbbiakban Weboldal) tulajdonosa, az adatkezelő NR Media Kft. (a továbbiakban Oldal tulajdonosa). Az oldal működésének technikai hátterét a Magyar Hosting Kft. biztosítja (a továbbiakban Üzemeltető).

Ön, mint az oldal látogatója (a továbbiakban Felhasználó) az oldal első meglátogatása során megjelenő tájékoztató ablakban tudja elfogadni jelen adatkezelési tájékoztatót, illetve korlátozni a látogatás során eszközölt adatgyűjtés körét. Részletesebben erről jelen adatkezelési tájékoztató 6. pontjában olvashat.

2. Kapcsolatfelvételi űrlapok, ajánlatkérő űrlapok

A weboldalon elhelyezett kapcsolati űrlap(ok)on beérkező adatokat ügyfélszolgálati okokból bizonyos ideig megőrizzük, kizárólag kapcsolatfelvétel céljából gyűjtjük be. Ilyen űrlap az Ajánlatkérés és Csomagok menüpont alatt lévő oldalon illetve a szolgáltatásainkat bemutató oldalakon található.

Kezelt adatok: név, e-mail cím, telefonszám, cégnév

Az adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása, ami a kapcsolati űrlap kitöltésével ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

3. Süti/cookie használat

A sütik információkat gyűjtenek a felhasználókról és eszközeikről; megjegyzik a felhasználók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a szolgáltatás használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak. A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie-t) helyez el, és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Alapműködést biztosító sütik: Olyan sütik, amelyek nélkül a weboldal nélkülözhetetlen szolgáltatásai nem lennének képesek megfelelően működni. Hozzászólás írása után a honlap a megadott nevet, e-mail és webcímet sütiben eltárolja. A tárolás csak kényelmi célokat szolgál, hogy a következő hozzászóláskor ne kelljen automatikusan kitölteni.

Teljesítményt növelő sütik: Ezek információkat gyűjtenek arról, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Például hogy melyek a leggyakrabban látogatott rovatok és a leglátogatottabb cikkek. Ezeket a sütiket a felhasználói élmény javításának és fenntartásának érdekében, statisztikai célokra használja fel az adatkezelő.

Funkcionális sütik: Lehetővé teszik, hogy a weboldal megjegyezzen bizonyos, korábban bevitt adatokat, például az Ön személyes beállításait.

Marketing célú sütik: Ezen sütik a weboldal felhasználói szintű viselkedési adatainak összegyűjtésével segítenek, hogy látogatóink számára releváns ajánlatokat kínáljunk.

Harmadik fél által elhelyezett sütik (analitika): A Weboldal alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. Ez a szolgáltató statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a felhasználók hogyan használják a szolgáltatást. Szolgáltató ezeket az adatokat a szolgáltatás fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig maradnak a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, illetve amíg a felhasználó nem törli őket.

4. Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

5. Tájékoztatás

Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog: A Szolgáltató megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az Ön részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga: Ön kérheti a Szolgáltató által kezelt, Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog: Ön az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat:a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;-a személyes adatokat jogellenesen kezelték;a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

a népegészség-ügy területét érintő vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Ön kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

vagy Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Visszavonás joga: Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Bírósághoz fordulás joga: Ön jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Hová továbbítjuk az adatokat? 

Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás:

Üzemeltető adatai:

Magyar Hosting Kft.

Levelezési címe: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

E-mail címe: info@mhosting.hu

Telefonszáma: +36 1 700 2323

Cégjegyzékszáma: 01-09-968314

Adószáma: 23495919-2-41Adatfeldolgozó:Google (Gmail-Gsuite): 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043

Facebook HQ: 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025

ProWebGroup OÜSepapaja 6, Tallinn 15551, Észtország

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött megállapodás alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

Készek vagyunk segíteni!

Tudjuk, hogy ijesztő tud lenni a digitális világ. Hívjon minket, vagy írjon nekünk e-mailt!